Misiunea asociaţiei este de contribui la construirea unei societăţi civile puternice, sprijinind şi lucrând cu persoane sărace şi/sau defavorizate, cu tineri şi adulţi.

Scopul asociaţiei este promovarea valorilor democratice şi dezvoltarea constiintei civice în scopul formării de cetăţeni responsabili faţă de comunitate, activi social şi ecologic.

Obiectivele asociaţiei:

a) Promovarea şi apărarea principiilor democratice, a valorilor civice şi a drepturilor omului prin:

 • desfasurarea de acţiuni educative, de formare şi informare pentru tineri şi adulţi, de schimbare a mentalităţii, dezvoltând proiecte care să contribuie la reînnoirea spirituala şi socială a României în pas cu schimbările europene;
 • formarea tinerilor pentru a participa activ la construcţia europeană; antrenarea tinerilor ca o poartă spre Europa, ca o pasarelă între cetăţenii şi guvernele ţărilor europene;
 • desfăşurarea de activităţi de binefacere şi cu caracter cultural adresate persoanelor defavorizate social;
 • promovarea ideilor de voluntariat în comunitate prin înfiinţarea unor centre de voluntariat, cluburi, birouri de consultanţă, centre ale tinerilor în stil european;
 • atragerea tinerilor elevi, studenţi in centrele de voluntariat ale asociaţiei, realizarea de  informări, dezbateri, activităţi şi programe ce au ca scop educarea tinerei generaţii în conformitate cu standardele europene în vigoare.

b) Oferirea de servicii de educaţie nonformală şi informală prin care se urmăreşte oferirea unui suport operaţional cu privire la diferite teme sociale de importanţă locală, naţională şi internaţională, în folosul unor persoane dezavantajate pe plan social, moral-spiritual, ecologic, civic, sănătate şi cultural;  creearea de materiale informative; editarea de ziare, cărţi şi reviste, de suporturi pedagogice ce pot fi reutilizate în scopuri instructiv-educative, realizarea de programe de instruire şi formare de formatori pe diverse domenii.

c) Facilitarea comunicării şi colaborării între organizaţiile nonguvernamentale, autorităţile publice, mass–media, specialişti din industrie, oameni de afaceri şi publicul larg, în vederea rezolvării problemelor existente;  participarea la înfiintarea altor asociaţii şi afilierea la organisme din ţară şi străinătate care au scopuri şi activitati similare cu ale sale si care nu contravin statutului  asociaţiei.

d) Promovarea dezvoltării rurale prin:

 • susţinerea agriculturii organice şi a practicilor agricole durabile ce contribuie la menţinerea  biodiversitatii prin campanii de informare publică, cursuri, programe de instruire şi perfecţionare profesională;
 • lansarea de concursuri educative pe tema protecţiei mediului şi a valorificării lui eficiente;
 • crearea condiţiilor favorabile privind creşterea economică în mediul rural, cultivarea culturii de antreprenor, facilitarea posibilităţilor proprii în sporirea bunăstării economice.

e) Integrarea unei perspective ecologice în dezvoltarea societăţii civile româneşti prin :

 • dezvoltarea durabilă a zonei judeţului Olt, râului Olt şi Dunarea şi educaţia eco-civică a populaţiei din regiune prin: crearea unui curent de opinie favorabil dezvoltării conştiinţei ecologice, menit să schimbe comportamentul la nivel individual şi colectiv; promovarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor în domeniul protecţiei mediului;
 • sprijinirea reconstrucţiei pe baze ecologice a localităţilor din regiune, extinderea şi managementul zonelor naturale protejate; promovarea tehnologiilor nepoluante şi a soluţiilor durabile de reducere a poluării ;
 • educaţia eco-civică a tinerilor; orientarea profesională a tinerilor spre domenii legate de protecţia mediului.

f) Combaterea viciilor (droguri, alcool, fumat) şi a violenţei domestice prin realizarea de campanii de informare publică, consultanţă acordată persoanelor dependente de aceste vicii;

g) Protejarea “Familiei” prin consiliere, prevenire şi educaţie:

 • consilierea familiilor monoparentale cu experţi agreaţi ai asociaţiei (voluntari) ;
 • prevenirea abandonului şcolar al copiilor din familii defavorizate, în vederea reintegrării acestora în învăţământul obligatoriu şi susţinerea materială şi pregătirea şcolară cu profesori voluntari – membrii ai asociaţiei sau agreaţi.