PRIMAVARA EUROPEANA 2009

1. DENUMIREA PROIECTULUI : PRIMĂVARĂ EUROPEANĂ 2009

2. UNITATEA ORGANIZATOARE : ASOCIAŢIA „ PRIETENII OMULUI – UMANISM, CULTURĂ ”, SLATINA, STR. PRIMĂVERII, NR. 2, BL. ZA2, ET.2,AP.12, TEL. 0349/408826

3. COORDONATORI : PROF.  ZAMFIRACHE NICOLETA – Colegiul Tehnic „Ion Mincu”  Slatina, Olt

CORNELIA PITEI – preşedinte Asociaţia „P.O.- U.C.”, Slatina, Olt

5. COORDONATORI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR PARTENERE

Prof. CRISTINA MIHUŢ – Inspector Programe Comunitare, ISJ Olt

Prof. ECATERINA NISTORESCU – director, CCD OLT

Prof. PRIOTEASA VICTORIA – documentarist CCD OLT

Prof. PAUL MATIU – director BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION MINULESCU”, SLATINA, JUD. OLT

6. PARTENERI :

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT – monitorizează, controlează şi evaluează desfăşurarea activităţilor proiectului.

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT – asigură locul de desfăşurare a unor activităţi din planul de activităţi ale proiectului ; centru de documentare, etc.

CASA CORPULUI DIDACTIC, Olt – centru de informare şi documentare, monitorizare, mediatizare, participare la activităţi din planul proiectului, asigură adeverinţe şi diplome pentru profesorii şi elevii implicaţi în proiect.

 1. ARGUMENT :

„Primăvara europeană” urmăreşte să apropie Europa de tinerii ei cetăţeni şi astfel să stimuleze educaţia civică.

2009 a fost declarat Anul european al creativităţii şi inovaţiei (AECI).

„Primăvara europeană” a devenit o manifestare extrem de populară în mediul şcolar, suscitând interesul elevilor faţă de Europa. Începând cu 2002, numărul de şcoli participante a crescut an de an. Odată înscrise, cadrele didactice şi elevii au acces deplin la toate activităţile, concursurile, resursele, instrumentele şi serviciile puse la dispoziţie de portal. Participarea la activităţi şi concursuri se face pe baza informaţiilor furnizate în momentul înscrierii. Cu alte cuvinte, şcolile participante pot fi identificate pe baza datelor furnizate la înscriere.

8. DESCRIERE :

Din punct de vedere socio-educativ, „Primăvara europeană” oferă oportunităţi pe termen scurt, cu avantaje pe termen lung.

Oportunităţi pe termen scurt:

 • integrarea activităţilor de predare a tematicii europene (instituţii, politici şi ultimele progrese ale UE) în curriculum;
 • utilizarea TIC pentru a comunica într-un context real, utilizarea diverselor medii de învăţare;
 • invitarea unei persoane publice în şcoală, în vederea organizării unei dezbateri cu elevii pe marginea unui subiect circumscris temei generale a anului 2009, Anul european al creativităţii şi inovaţiei;
 • comunicarea cu colegii europeni, dublată de schimbul de informaţii şi cunoaşterea altor culturi;
 • participarea la activităţi şi concursuri online, care pot servi drept resurse auxiliare la orele axate pe Europa, creativitate şi inovaţie;
 • apartenenţa la o comunitate europeană de şcoli ce colaborează pe teme cuprinse în curriculum;
 • schimb de idei şi inspiraţie din experienţa altor colegi europeni;
 • primirea unei diplome de participare semnată de factori de decizie din vârful ierarhiei UE.

Avantaje pe termen lung:

 • lărgirea orizontului elevilor cu privire la cursul actual al istoriei, de la perspectiva locală şi naţională la cea europeană;
 • aprofundarea actului educativ prin intermediul responsabilizării elevilor şi înzestrarea lor cu abilităţi de comunicare şi dezbatere;
 • încurajarea elevilor să-şi exprime ideile, îngrijorările, sugestiile şi soluţiile la problemele actuale;
 • promovarea cooperării şi cetăţeniei active;
 • stabilirea de contacte cu persoanele publice locale, naţionale şi europene;
 • apartenenţa la o familie europeană de şcoli ce împărtăşesc obiective şi activităţi comune;
 • motivarea şi încurajarea elevilor să înveţe limbi străine în situaţii de comunicarea autentică;
 • sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele deciziilor europene asupra vieţii cotidiene;
 • asigurarea unei vizibilităţi şi recunoaşteri europene pentru activităţile şcolare;
 • întărirea identităţii europene în paralel cu cea naţională.

9.  SCOPUL :

– să stimulăm creativitatea, pentru viitorul Europei, şi să promovăm cooperarea şi cetăţenia active. Site-ul campaniei urmăreşte să fie un spaţiu expoziţional al creativităţii şcolare.

 1. OBIECTIVE :

Obiectivul principal al acestei campanii este de a da participanţilor posibilitatea de a percepe schimbarea ca o oportunitate şi o provocare. Cercetarea, competitivitatea şi cunoaşterea vor fi regândite, stimulând antrenarea sinergiilor existente şi crearea altor noi.

Creativitatea şi inovaţia sunt cele două faţete ale aceluiaşi proces. Inovaţia se traduce prin punerea în practică a ideilor noi, iar creativitatea reprezintă condiţia esenţială care stă la baza acestui pas. Cu toate acestea, comunităţile creative (cele de artişti, de exemplu) şi cele inovatoare (precum cele ştiinţifice) nu sunt întotdeauna bine integrate. Prin urmare, unul dintre obiectivele esenţiale ale AECI va fi apropierea celor două comunităţi, relevarea punctelor comune.

Obiective specifice :

1)      formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de învăţământ

2)      realizarea de parteneriate cu alte instituţii

3)      consolidarea relaţiilor de prietenie profesor – elev; elev – elev şi îmbunătăţirea comunicării

4)      promovarea imaginii şcolii

11.  GRUP ŢINTĂ :

Direcţi :

– cel puţin 240 elevi voluntari implicaţi în activităţile Spring Day 2009

– cel puţin 17 profesori voluntari implicaţi în activităţile Spring Day 2009

Indirecţi : alţi profesori, părinţi, comunitatea locală.

 

PRIMĂVARĂ EUROPEANĂ 2008

2. UNITATEA ORGANIZATOARE : ASOCIAŢIA „PRIETENII OMULUI – UMANISM, CULTURĂ”, SLATINA, STR. PRIMĂVERII, NR. 2, BL. ZA2, ET.2,AP.12, TEL. 0349/408826

3. COORDONATORI : PITEI CORNELIA, ZAMFIRACHE NICOLETA

5. COORDONATORI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR PARTENERE :

Prof. metodist CROITORU MARIAN – CCD OLT

Ing. MARIUS POPA – AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Prof. PAUL MATIU – BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT

6. PARTENERI :

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI – participare la activităţile pe teme de protecţia mediului ;

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT – asigură locul de desfăşurare a unor activităţi din planul de activităţi ale proiectului ; centru de documentare, etc.

CASA CORPULUI DIDACTIC, Olt – centru de informare şi documentare, monitorizare, mediatizare, participare la activităţi din planul proiectului, asigură adeverinţe pentru profesorii implicaţi în proiect.

7. ARGUMENT :

„Primăvara europeană” este o campanie anuală care oferă tinerilor ocazia să îşi exprime opiniile şi să-şi facă vocea auzită în Europa. În acest an, proiectul „Primăvară europeană” se alătură iniţiativei „Anul european al dialogului intercultural”, în scopul de a promova dialogul între culturi şi de a mări gradul de conştientizare a diversităţii culturale printre tineri, ştiut fiind că aceasta este una dintre valorile esenţiale ale patrimoniului cultural european. Această campanie le permite cadrelor didactice şi elevilor să afle mai multe despre Europa şi să îşi exprime opiniile pe marginea subiectelor de interes european.

8. SCOPUL :

Promovează dialogul între culturi şi măreşte gradul de conştientizare a diversităţii culturale printre tineri, precum şi încurajarea şcolilor de a organiza manifestări atât în spaţiul şcolar, cât şi în afara acestuia.

9. OBIECTIVE :

Obiectivul principal al celei de-a şasea ediţii a campaniei este de a oferi asistenţă şcolilor care vor să deruleze activităţi în cadrul „Anului european al dialogului intercultural”. La nivel local, naţional şi european vor fi organizate activităţi şi manifestări.

–         realizarea unui dialog între elevi şi instituţii europene ;

–         aflarea unor răspunsuri la îngrijorările, frământările şi preocupările elevilor de la experţi europeni.

10. GRUP ŢINTĂ :

Direcţi : 120 elevi voluntari implicaţi în activităţile Spring Day 2008

18 profesori voluntari implicaţi în activităţile Spring Day 2008

Indirecţi : alţi profesori, părinţi, comunitatea locală

11. REZULTATE :

La finele proiectului, elevii vor avea mult mai multe cunoştinţe despre Uniunea Europeană, despre instituţiile sale, despre mecanismele pe care se bazează întreaga politică europeană. Unele dintre îngrijorările şi frământările elevilor vor fi soluţionate şi clarificate prin răspunsuri primite de la experţi europeni.

Vor avea de asemenea mai multe cunoştinţe despre diversitatea culturală la nivelul ţării, dar mai ales la nivel european.

12. DURABILITATE :

Proiectul se va desfăşura în perioada 25 martie – 30 iunie 2008, dar acţiuni de acest gen se vor putea face în continuare.

Ţinând cont că este la a şasea ediţie, campania „Primăvară europeană”, cu o asemenea amploare, se impune a se continua şi în ceilalţi ani. De la an la an, numărul şcolilor implicate în proiect va fi mult mai mare.

Proiectul face parte din Campania „Primăvara europeană” 2008, organizată de European Schoolnet.

13. EVALUARE :

La sfârşitul proiectului se va face o evaluare a sa, în principal asupra activităţilor desfăşurate de-a lungul întregului proiect întocmit. Evaluarea va consta în primul rând în impactul pe care aceste acţiuni întreprinse l-au avut şi îl au de-a lungul proiectului, portofolii ale UE întocmite de elevi, albume foto cu imagini de la activităţile proiectului, precum şi CD-uri cu aceste imagini. Elevii vor primi şi chestionare prin care se va urmări gradul de cunoştinţe ale elevilor în ceea ce priveşte UE şi diversitatea culturală.

14. MEDIATIZARE :

Proiectul începe pe data de 25 martie 2008 şi ţine până la 30 iunie 2008. În toată această perioadă se vor mediatiza activităţile derulate în proiect, pe site-ul Asociaţiei, în mass-media locală şi prin comunicare directă cu alte şcoli.

Categories: Diverse